İHALE   İLANI
 İNHİSAR İLÇESİ KÖYLERİ HİZMET BİRLİĞİ
 
 İNHİSAR AKKÖY KÖYÜ MEVCUT  İÇME SUYU TESİSİ  BAKIM VE ONARIM     işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
:inhisar İlçesi Köyleri Hizmet Birliği
b) Telefon ve faks numarası
:0228 371 2116  fax 0 228 371 2401
c) Elektronik posta adresi (varsa)
: ekazan11@ hotmail.com
 
 
2-İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği
       : Akköy İçme suyu İnş+Enh tesisi yapım işi
b) Malın Teslim edileceği yer
:  İnhisar  Akköy Köyü                               
 
 
c) İşin süresi
:  Sözleşme tarihinden  itibaren  60 gün
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:İnhisar İlçesi Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:15.09.2017   Saat       14,30
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
     İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için  aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
    
a)- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi ( Şartnamenin 6.1 a maddesi)
b )-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; (Şartnamenin 6.1  b  maddesi)
c)-  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza  sirküleri.
     1)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
     2)Tüzel kişi olması halinde ,Mevzuatı gereği  Tüzel kişilerin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi  veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (şartnamenin 6.1 c maddesi)
      3) Vekaleten ihaleye katılma halinde ,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli  vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d)- 28.Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeli 11 maddesinin  (a),(b),(c),(ç) (d), ( e),(f) (g)ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname (Şartnamenin 6.1 d maddesi)
e)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirtilen teklif mektubu,(Şartnamenin 6.1 e maddesi)
f)- Şartnamede belirtilen geçici teminat(teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere)  (şartnamenin  17 maddesi)
g- İhale dokümanının satın aldığına dair belge,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasının dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir. Ve teklif edilen bedeller komisyonumuzca uygun görülmediği takdirde yazılı ve yahut sözlü teklif istenecektir (Yönetmeliğimizin 38 ve madde 39)
6- İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir.    
7-  İhale Dokümanı İnhisar Köyleri Hizmet Birliği adresinde  görülebilir ve .100,00.- TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman Bedeli Birliğin İnhisar  Ziraat Bankasındaki  TR06 0001 0025 5134 5080 7350 22 nolu hesabına yatırılacak
8- Teklifler, İhale saatine kadar verilebilecektir. posta ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir. (şartnamenin  5-2  maddesi)
 
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
10-Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kanuna tabi olmayıp 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köyleri Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine tabidir. Alınacak olan malzemeler Sözleşme tarihinden  itibaren 60 iş günü sonunda teslim alınacağından ihaleye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
 
 
İLAN OLUNUR