İHALE İLANI
Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği
Zemzemiye Köyü Mevcut İçme Suyu Tesisi Bakım ve Onarım İşi 28.04.2007 tarih, 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre açık ihale usulü ile tekliflerin uygun görülmemesi halinde anılan Yönetmeliğin 39. maddesince ihaleye katılan şahıslardan tekliflerini yenilemek suretiyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale kayıt numarası
:
1 - İdarenin
Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği
a) Adresi
:Söğüt Hükümet Konağı
b) Telefon ve faks numarası
:0 228 361 3017
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:www.sogut.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
:Projesi
b) Yapılacağı yer
:Bilecik İli Söğüt İlçesi Zemzemiye Köyü
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren  60 takvim günüdür
3 - İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Söğüt Kaymakamlığı makam odası
b) Tarihi ve saati
:16.11.2017 Perşembe günü saat 14,30 
 
- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile mesleki ve teknik yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
 
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar  odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
 
4.1.4. İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgilisine göre ilan metnindeki 4.1 rin maddedeki (4.1.1.1),(4.1.1.2),(4.1.2.1),(4.1.2.2) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.   
 
 
 
 
 
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair  banka makbuzu
 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına dair taahhütname
 
4.1.9. 28 Nisan 2007 tarihinde 26506 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Köyleri Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde ve 12. maddesinin 1ve 2. bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname 
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İdare tarafından iş deneyim belgesi istenilmemiştir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İdare tarafından benzer iş belirtilmemiştir.
 
 
- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
 
- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 250.-TL (İKİYÜZELLİ TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. (Dosya Alındı bedelleri Köyleri Hizmet Birliğinin Ziraat Bankası Söğüt Şubesi 34508105-5002 no’lu hesaba yatırılacaktır.)
 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
8 - Teklifler,  16.11.2017  tarih, saat 12,00’e kadar Söğüt Özel İdare Müdürlüğü adresine elden teslim edilir. İadeli taahhütlü veya  normal olarak posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
– İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim sizleşme imzalanacaktır.
 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Sözleşme imzalanan kişiden %6 oranında kesin ve süresiz teminat alınacaktır.
 
 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü olmalıdır.
 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez.
 
13- Köyleri Hizmet Birliğimiz Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
14- İdarece yaptırılacak olan işin %30 fazlası veya eksiğini yaptırmakta serbesttir.
 
15- Söğüt İlçesi Köyleri Hizmet Birliği ile daha önceki yıllarda birliğin yaptırmış olduğu işlerden dolayı  mahkemelik olunan firmalar Birliğin ihalelerine katılamazlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                            İLAN OLUNUR