İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

A- GÖREVLERİ :

a) Yönetim Hizmetleri:

1-Kanun,Tüzük, Yönetmelik,Yönerge, Genelge,Plan Program ve amirlerle kendilerine verilen görevleri yapmak.

2-Bulunduğu görev alanındaki Milli eğitim Hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit edilerek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetki makamlara bildirmek,

3- Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

4-Görev alanına giren konularda istenilen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaşmasını sağlamak.

5-Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt,defter ve dosyaların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

6-Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında ders kitaplarıyla diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp, sağlanmadığını takip etmek,

7-Okul-kurum ve bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içinde geçmesini sağlamak.

b)Personel Hizmetleri:

1-İhtiyaç dahilin de ücretli öğretmen değerlendirilmesini İl Makamına teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak.

2-Çeşitli sebeplerle göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Eğitim-Öğretim Hizmetleri

1-Bakanlığa bağlı resmi, özel okul ve kurumların verdikleri diplomaları incelemek onaylamak bunlara ait evrakları arşivlemek.

2- Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulmasını zenginleştirilmesini, öğretmen ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamak.

3-Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programların uygulanması için tedbirler almak,

4-Okul Aile Birliklerinin uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

5-Mecburi öğrenim çağındaki çocukların okullara, okuma yazma bilmeyenlerin yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflara ve kurslara devamını sağlamak,

6-Okul ve diğer eğitim kurumlarının yöneticilerinin belirlenen esaslara göre düzenledikleri sınav günlerine komisyonlarına ilişkin programları onaylamak gerekenleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

7-İlk ve orta dereceli okullarda aynı sınıf ve dersi okutan öğretmenlerin zaman zaman toplanarak program değerlendirilmesi ve verimliliği artırıcı çalışmaları yapmalarını sağlamak,

8-Okul ve kurumlarda eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici çalışmalar düzenlemek.

d)Bütçe-Yatırım Hizmetleri:

1-Genel ve Özel İdare Bütçesinden verilen ödeneğin ve sarf edilen miktarın bu iş için ayrılan defterlere işlenmesini ve harcamaların kontrolünü yapmak.

2-Avans olarak alınan ödeneklerin usulüne uygun olarak sarf edilmesini ,alınan avansın zamanında kapatılmasını ve bu hususlar için bir defter tutulmasını sağlamak.

c) Araştırma -Planlama-İstatistik Hizmetleri:

1-Her türlü istatistiki bilgilerin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek.

2-Genel Nüfus sayımına göre değerlendirme yapmak muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını planlamak.

3-Okul ve kurumların bina araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak ve takip etmek.

4-İl ve İlçe genelinde öğrencilerin başarı disiplin vb. durumlarını takip etmek değerlendirmek.

5-Öğrenci ve öğretmenlerin okulları itibariyle dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli araştırmayı yapmak.

6- Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama yapmak,

f) Teftiş-Rehberlik -Soruşturma Hizmetleri:

 

1- İlçede Teftiş-Rehberlik -Soruşturma Hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli işler yapmak,

2- İnceleme ve soruşturma için gerektiğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talepte bulunmak.

Personel ve Kadro Durumu

Kurumumuzda 1 Müdür V. 1 Şube Müdürü, 1 V.H.K.İ ve 1 Hizmetli bulunmaktadır.