T.C.

İNHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

 

 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/09/1991 tarih ve 1991/91 sayılı kararı ile kurulmuş olan İnhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 27/10/1991 tarih ve 21034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hizmete başlamıştır.

 

 

 

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ

 

 1. Görev alanı içerisinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan fakru zarurete düşmüş ve muhtaç durumda olan kişileri tespit etmek.
 2. Bu kişilerin sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak ve bunun için sağlık kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 3. Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken duruma getirilebilecek kişilerin müracaatlarını değerlendirmek, onlara gerekli yardımı yapmak ve yardım sonrasını takip etmek.
 4. Mahalli şartlara uygun olarak, vakıf gelirlerinin dağıtımının usul ve esasları ile yardım miktarlarını tespit etmek.
 5. Bilanço ve ekleri ile yıllık programları hazırlamak.
 6. Vakıf işlerinde uygulanacak prensipleri tespit etmek ve vakfın amacına ulaşabilmesi için gerekli kararları almak.
 7. Vakfın amacına ulaşabilmesini sağlamak üzere teberru yapılmasını teşvik etmek ve bunları kabul etmek, vakıf için menkul ve gayrimenkul mal almak ve satmak, bunları işletmek ve mevcut gelirin artması hususunda her nevi kararları almak.
 8. Vakıf personel ihtiyacı ve kadrosunu tespit ve tayin etmek, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde mevzuattaki sebeplere binaen görevlerine son vermek.
 9. Vakfın amacının gerçekleşmesi için sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak, işletmek, işlettirmek.

 

 

VAKIF MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

 

 1. Vatandaşların elden ve BİMER sisteminden yaptığı yardım başvurularını almak, başvuruda bulunmamış ancak yardıma ihtiyacı olan vatandaşları tespit etmek ve bunlar için gerekli araştırmaları yaparak dosya oluşturmak, oluşturulan dosyayı yapılacak en yakın Mütevelli Heyetine sunmak.
 2. Yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısı için gündem oluşturmak, toplantıyı üyelere bir gün öncesinden haber vermek, oluşturulan gündemi heyete sunmak.
 3. Mütevelli Heyetince alınan kararlarda ödeme yapılacaklara evraklarını hazırlayarak ödemesini yapmak, reddedilenlere bilgi vermek.
 4. Aylık muhasebe kayıtlarını tutmak, istatistikleri hazırlamak ve bunları gerekli yerlere sunmak.
 5. Yıllık bilanço ve eklerini hazırlamak, bunları gerekli yerlere sunmak.
 6. Vakfın tüm sekretarya işlerini yürütmek, gelen yazılara zamanında cevap vermek.
 7. Vakfın demirbaş ve diğer tüm eşya ile evraklarını korumak.
 8. Vakıf personelin özlük işlerini takip etmek, mesaiye riayeti sağlamak.
 9. Vakıf Başkanı Kaymakamın vereceği (yukarıdaki maddeler haricindeki) her türlü iş ve işlemi yerine zamanında getirmek.

 

 

VAKIF HİZMETLİSİNİN GÖREVLERİ

 

 1. Mesai saati başlamadan 20 dakika önce daireyi açmak ve gerekli temizliği yapmak.
 2. Daireden postaya verilecek evrakları zamanında postaya vermek.
 3. Dairece yazılan yazıları zimmete yazmak ve yazılı daireye teslim etmek.
 4. Başvuruda bulunan vatandaşların yerinde araştırma ve incelemelerini yapmak.
 5. Vakfın demirbaş ve diğer tüm eşya ile evraklarını korumak.
 6. Vakıf Başkanı Kaymakamın ve Vakıf Müdürünün vereceği görevleri yerine getirmek.

 

 

 

 

Personel ve Kadro Durumu

1 Vakıf Müdürü 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 Yardımcı Hizmetliden oluşmaktadır.