TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

19.04.2001 tarih ve 24378 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatı yetki, görev ve sorumluluk hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesine göre görevleri şunlardır.

a) Yetki alanlarında mevzuat çerçevesinde taşınmaz mallara ait akit ve her türlü tescil, tadil, terkin işlemlerini yapmak,

b) Mevzuata aykırı işlemleri Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince reddetmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde işlemli evrakları ile tapu kayıt örneklerini yedi gün içinde Bölge Müdürlüğüne göndermek, red kararının bozulması halinde bozma kararına uyarak istemi yerine getirmek,

c) Müfettişler ve denetmenlerce düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında Müdürlük görüşünü belirttikten sonra raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporla ilgili verilecek emirleri geciktirmeden yerine getirmek,

d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait fenne ilişkin talepleri hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğini tesbiti halinde görevli Kadastro Müdürlüğü veya şefliğine iletmek,

e) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyeti sağlamak,

f) Yetki alanlarında yapılan Kadastro veya Yenileme sonucunda düzenlenen ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi karşılığında devir almak,

g) Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarında çıkarılan taşınmaz mallara ait ana ve yardımca siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asallarını veya onaylı örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında devir almak ve devir etmek,

h) Müdürlükte her ay yapılan işlemler sonucu düzenlenen tapu senedi, ipotek belgesi, ipotek terkin cetvelleri ile mahkeme ve kadastro komisyon kararları tescil listelerini, aylık istatistik cetveli ve bilgisayar çıktılarını ve benzeri belgeleri Genel Müdürlüğe veya Bölge Müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde göndermek,

ı) İtirazlı olupta Kadastro Mahkemelerince karara bağlanan taşınmaz malların tesclinden sonra bunlara ait listeleri Genel Müdürlüğe ve istenildiğinde Bölge Müdürlüğüne geciktirilmeksizin göndermek,

i)Görevine giren konularda Kadastro Müdürlükleri veya şeflikleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile i
ş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

j) Mahkemeler, kamu rumum ve kuruluşları ilgi ve ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce istenilen bilgiler ve belge örneklerini bu konudaki mevzuata uygun olarak zamanında vermek veya göndermek,

k) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak,

l) Müdürlüğün personel, ödenek, araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirtilen süreler içinde veya gerektiğinde Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

m) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

n) Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve Mülki Amirce verilen benzeri işleri yapmak.

İletişim Bilgileri

Adres: Zafer Mahallesi Atatürk Cd. Hükümet Konağı Kat:3 İnhisar BİLECİK

Tel: 0 (228) 280 10 00 (Servis)
280 10 01 (Müdür)

Faks:0 (228) 371 21 15

Web Adresi:inhisar-tsm@tkgm.gov.trPersonel ve Kadro Durumu
1 Tapu Müdürü, 1 Veri Hzırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Hizmetli personel bulunmaktadır.